Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden 'HOF schoenen' verkoop via internet

 

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Definities

 1. ‘HOF schoenen’: gevestigd te Baarn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 32149015 handelend onder de naam ‘HOF schoenen’.

 2. Website: de website van ‘HOF schoenen’, te raadplegen via www.hofschoenen.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

 3. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met ‘HOF schoenen’ en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen ‘HOF schoenen’ en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van ‘HOF schoenen’ zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor ‘HOF schoenen’ slechts bindend, indien en voor zover deze door ‘HOF schoenen’ uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website en in andere van ‘HOF schoenen’ afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 2. Voor bestellingen boven de €70,= (zeventig euro) worden geen verzendkosten berekent. Voor bestellingen daaronder wordt een vast bedrag van €5,= (vijf euro) aan verzendkosten berekent. Voor bestellingen met een afleveradres in België of Duitsland rekenen wij een vast bedrag van €12,= (twaalf euro) aan verzendkosten.

 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. ‘HOF schoenen’ kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van ‘HOF schoenen’ afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 4. ‘HOF schoenen’ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 5. Het factuur- en afleveradres van de Klant dient in Nederland, België, Duitsland te liggen. Dit adres mag geen postbus zijn.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van ‘HOF schoenen’ en het voldoen aan de daarbij door ‘HOF schoenen’ gestelde voorwaarden.

 2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ‘HOF schoenen’ onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft ‘HOF schoenen’ het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 4. ‘HOF schoenen’ heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

 3. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. ‘HOF schoenen’ is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

 4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of ‘HOF schoenen’ daarvan in kennis te stellen, zodat ‘HOF schoenen’ gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door ‘HOF schoenen’ is ontvangen, stuurt ‘HOF schoenen’ de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

 2. ‘HOF schoenen’ is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

 3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

 4. Indien ‘HOF schoenen’ de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

 5. ‘HOF schoenen’ raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

 7. ‘HOF schoenen’ is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht(ruilen&retourneren)

 1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met ‘HOF schoenen’ binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

 2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen op een droge en schone ondergrond, zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Bevestigde labels aan het product mogen niet verwijderd worden.

 3. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan ‘HOF schoenen’ te retourneren. Producten kunnen geretourneerd worden aan:

  HOF

  T.a.v. webshop

  Laanstraat 95-97

  3743 BD, Baarn

 4. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

 5. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Betaling

 1. Klant dient betalingen aan ‘HOF schoenen’ volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. ‘HOF schoenen’ is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Garantie en conformiteit

 1. ‘HOF schoenen’ staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften

 2. ‘HOF schoenen’ hanteert als garantietermijn voor een product de voorgeschreven garantietermijn van de fabrikant van het product.

 3. Een door ‘HOF schoenen’, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

 4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt ‘HOF schoenen’ daarvan in kennis te stellen.

 5. Indien ‘HOF schoenen’ de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

 6. Op ritsen wordt standaard geen garantie gegeven.

 7. Klachten kunnen zonder aankoopbewijs niet in behandeling worden genomen. Onder aankoopbewijs wordt tevens ook verstaan een afdruk van de bevestigingse-mail of bankafschrift.

Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van ‘HOF schoenen’, dan kan hij bij ‘HOF schoenen’ mondeling in de winkel in Baarn, telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

 2. ‘HOF schoenen’ geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 15 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal ‘HOF schoenen’ binnen 15 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Persoonsgegevens

 1. ‘HOF schoenen’ verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy verklaring.

Overmacht

 1. In geval van overmacht is ‘HOF schoenen’ niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade.

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar ‘HOF schoenen’ gevestigd is.

 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven

 4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.


HOF schoenen

Laanstraat 95-97

3743 BD, Baarn

T  +31 (0)35 54 133 87

E  info@hofschoenen.nl

KvK 32149015

BTW 167022763B01

 


Merken

merk ecco Dames schoenen Ecco Heren schoenen Ecco merk gabor Dames schoenen Gabor Heren schoenen Gabor merk clarks Dames schoenen Clarks Heren schoenen Clarks